PARTNERÜNK:

Online Transzfer Rendelés

Reptér
Oda-vissza
Indulási hely
Indulás dátuma:
Visszaút dátuma:
Felnőtt Gyermek Csecsemő

Transzfer foglalásom

Foglalási kód E-mail

Adatvédelmi szabályzat

 

Az P-Air Magyarország Kft. (1033 Budapest, Polgár utca 8-10., www.plusairsolutions.com, informationsecurity@plusairsolutions.com, adószám: 13445487-2-41, a továbbiakban P-Air Magyarország Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
E szabályzat célja, hogy rögzítse a P-Air Magyarország Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
A P-Air Magyarország Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az itt olvasható adatvédelmi szabályzat akkor is érvényes, ha Ön a P-Air Magyarország Kft. egyéb értékesítési partnerein keresztül foglalta le transzfereit.
A P-Air Magyarország Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A P-Air Magyarország Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az adatvédelmi szabályzat ismerteti, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, illetve hogyan és miért használjuk fel, kivel osztjuk meg, és hogyan védjük meg őket.

Fogalmak:

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „egyéb értékesítési partner”: légitársaság, online travel agencies
 • „hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • „tiltakozás”: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • „nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • „adattörlés”: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • „adatzárolás”: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 10. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • „adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzi;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „EGT-állam”: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 • „harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • érzékeny személyes adat (különleges adat): a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véleményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat


I. Ki a felelős az utasok személyes adataiért?

Adatvédelmi szabályzatunk a P-Air Magyarország Kft. által gyűjtött és felhasznált személyes adatokra vonatkozik.

II. Utasainktól gyűjtött személyes adatok

Az adatvédelmi szabályzatunkban használt “személyes adat” kifejezés alatt az Önre vonatkozó, arra alkalmas információkat értjük, amelyek alapján közvetlenül vagy más, esetlegesen a birtokunkban lévő információkkal közösen azonosítani tudjuk Önt. Személyes adat lehet például a név, az elérhetőségek, az utazási útvonalra vonatkozó információk (például a foglalási kód), illetve a weboldalunk használatára, vagy a velünk folytatott kommunikációra vonatkozó információk.

Néhány személyes adatot például olyankor gyűjtünk Öntől, amikor transzfert foglal nálunk, használja weboldalunkat, szolgáltatásainkat, illetve megkeres minket. Személyes adatait szintén megkaphatjuk légitársasági partnereinktől, akik weboldalán vagy mobilalkalmazásán keresztül Ön megvásárolja utazásához kapcsolódó termékeinket (pl. transzfer szolgáltatás), vagy az Ön nevében és helyett eljáró külső felektől, például utazási irodáktól vagy más, Önnek transzfert foglaló felektől. Ha valaki más nevében vagy helyett foglal transzfert, személyes adatait csak az illető beleegyezésével használhatja fel.

Ha többet szeretne tudni azokról a felekről, akik megoszthatják velünk személyes adataikat, kérjük, olvassa el a 7. pontot.

Az általunk gyűjtött adattípusok

A következő típusú adatokat gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel Önről:

 • Az Ön neve és vezetékneve, valamint az elérhetősége (e-mail cím, telefonszám és postacím)
  o    Amikor a weboldalunkon keresztül belép a MyBooking felületére
  o    Amikor transzfert foglal
  o    Amikor számlát kér
  o    Amikor kiválaszt egy olyan transzfert, amelyet weboldalunkon tettünk közzé
  o    Információk a partnereink által biztosított, az utazáshoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások megvásárlásáról
 • Az Ön banki adatai (Bankszámla szám, IBAN, SWIFT kód, Bank neve és címe, számlatulajdonos neve és címe)
  o    Amikor indokolt esetben visszautaljuk Önnek a szolgáltatás összegét
 • A foglalásaival és utazási útvonalával kapcsolatos információk, ha speciális segítségnyújtásra van szüksége. Ebbe az információba beletartozhatnak az Ön foglalásaival és a foglaláshoz kapcsolódó utazási termékeivel kapcsolatos módosítások (például időpont, desztináció változtatás).
  o    Amikor lefoglalja járatát vagy kezeli foglalását
   
 • Az egészségi állapotával kapcsolatos információk, ha Önnek olyan betegsége van, amely hatással lehet az utazására, vagy gyermekkel utazik (bővebb információ feljebb, az “Érzékeny személyes adatok” részben olvasható).
  o    Amikor utazás előtt megadja nekünk ezeket az információkat
  o    Amikor foglalásával együtt megkapjuk ezeket az információkat
   
 • A tranzakcióval kapcsolatos információk, a fizetéshez használt kártya típusa
  o    Amikor a P-Air Magyarország Kft. szolgáltatását megvásárolja
   
 • A velünk váltott mindennemű írásbeli vagy szóbeli kommunikáció (például e-mailek, levelek, telefonhívások)
  o    Amikor Ön megkeresi a P-Air Magyarország Kft.-t, illetve a P-Air Magyarország Kft. megkeresi Önt
   
 • A weboldalunk használatával kapcsolatos információk, például a transzferekre történő keresés
  o    Amikor weboldalunkon böngész


III. A személyes adatok felhasználásának oka és módja


Személyes adatait a következő célokra használjuk fel:

 • Utazásfoglalások kezeléséhez és szolgáltatások biztosításához

  Amikor velünk utazik, az Ön által megadott információkat az utazásához kapcsolódó transzfer szolgáltatások biztosítása, például az e-ticket elküldése, és a biztonságos utasszállítás érdekében használjuk fel. Arra is felhasználjuk őket, hogy módosítsuk transzferfoglalását, amennyiben ezt Ön kéri tőlünk.
   
 • Hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, és felügyeljük az Önnel meglévő kapcsolatot

  Előfordulhat, hogy adminisztratív vagy üzemeltetési okokból meg kell keresnünk Önt e-mailben és/vagy SMS-ben, például hogy visszaigazolást küldjünk Önnek foglalásairól és kifizetéseiről, tájékoztassuk Önt a megvásárolt szolgáltatás részleteiről vagy tájékoztassuk, a szolgáltatásnak módosult a menetrendje.
  Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a megkeresések nem marketingcélokra szolgálnak.
  Személyes adatait akkor is felhasználjuk, amikor valamilyen nekünk küldött kérése miatt megkeressük, vagy ha kapcsolatba lépett velünk telefonon vagy e-mailen keresztül.
  Az Önnel váltott beszélgetéseket/levelezéseket és az Ön által adott visszajelzést felhasználjuk annak érdekében, hogy felügyelni tudjuk az Önnel, mint ügyfelünkkel meglévő kapcsolatot, valamint javítani tudjuk szolgáltatásaink színvonalát és az ügyfélélményt.
   
 • Szolgáltatásaink javítása, adminisztratív célok elérése és üzleti érdekeink védelme érdekében

  Az üzleti célok, amelyekhez az Ön adatait felhasználjuk, például a következők: számvitel, számlázás és auditálás, hitel- vagy más fizetési kártya ellenőrzése, csalások kiszűrése, biztonsági és jogi célok, statisztikai és marketingelemzés, rendszertesztelés, -karbantartás és -fejlesztés.
   
 • A jogi kötelezettségünknek való megfelelés érdekében kötelezettséget vállalunk például arra, hogy adatait átadjuk a határvédelmi ügynökségeknek, amennyiben erre hivatalos megkeresés érkezik cégünkhöz.
   

IV. Hozzáférés igénylése a személyes adatokhoz

Önnek joga van ahhoz, hogy kikérje az Önhöz kapcsolódó személyes adatokat. Idetartozhatnak azok a foglalási adatok is, amelyek az Ön által társaságunknál igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódnak.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatainak törlését, mi pedig kötelesek vagyunk törülni ezeket a személyes adatokat. Ebben az esetben nem tudunk további szolgáltatásokat nyújtani Önnek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatok kezelésének korlátozását. Ebben az esetben megjelöljük az érintett adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhetünk.

Az adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait digitális formátumban megkapja.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha Ön visszavonja a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan nekünk adott hozzájárulását, akkor lehet, hogy egyáltalán nem vagy csak részben tudjuk biztosítani a kért szolgáltatásokat (pl. különleges segítség esetén, ha a különleges adatok feldolgozására van szükségünk).

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ha Ön úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt nyújthat be, elsősorban a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat: H-1125, Magyarország, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ha szeretné megigényelni az Önről tárolt személyes adatfájl egy példányát, kérjük, küldjön e-mailt (angol vagy magyar nyelven) az erre a célra szolgáló e-mail címünkre (informationsecurity@plusairsolutions.com). Alábbiakban láthatja segítségünket az adatok kikéréséhez:

Segítség a P-Air Magyarország Kft. által tárolt személyes adatok kikéréséhez

A P-Air Magyarország Kft. által tárolt személyes adatok másolatának kéréséhez kérjük, hogy küldjön e-mailt a informationsecurity@plusairsolutions.com e-mail címre, „Saját adat kikérése” („My data request”) tárggyal, mely tartalmazza a következő információkat:

az Utas teljes neve;
az Utas által kért adatok leírása (például a P-Air Magyarország Kft. oldalán foglalt vagy leutazott transzfer adatok) ideértve a dátumtartományt is;
minden e-mail cím (múlt és jelenlegi), melyet a P-Air Magyarország Kft. szolgáltatásainak lefoglalására használtak.
Attól a naptól kezdve, hogy megkaptuk az összes szükséges információt, a vonatkozó jogszabályok szerint 30 nap áll rendelkezésünkre a kérelem feldolgozására. Mi eközben arra törekszünk, hogy kérését a határidőt megelőzően feldolgozzuk, nem garantálhatjuk, hogy ez így lesz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy: minden hiányzó információ késleltetheti a kérés feldolgozását; Ha bármilyen kérdése van, kérjük, írjon a informationsecurity@plusairsolutions.com
e-mail címre. 
                                                                                                          

V. Az utasok személyes adatainak biztonsága

Mindent megteszünk azért, hogy megfelelő technikai és szervezeti szintű intézkedéseket hozzunk annak érdekében, hogy megvédjük a személyes adatokat az illetéktelen vagy jogellenes feldolgozástól, valamint a véletlen elvesztéstől, megsemmisüléstől vagy sérüléstől. Amikor weboldalunkon megadja személyes adatait, biztonságosan, nagyfokú titkosítással továbbítjuk őket az interneten keresztül.

Webáruházunk a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 256 bites TLS titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Webáruház nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az TLS titkosítást. A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. Bővebb információkat a CIB Bank oldalán találhat: https://www.cib.hu/kis_kozep_nagy_vallalatok/szolgaltatasok/kartyaelfogadas/ecommerce/ecomm_gyik

Az adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint személyes adatait külső felekkel is ismertethetjük. Amikor a P-Air Magyarország Kft. az Ön személyes adatait külső feleknek adja át, megköveteli, hogy az adott külső fél megfelelő technikai és szervezeti szintű intézkedéseket tegyen a személyes adatok védelme érdekében; egyes esetekben azonban jogszabályi előírás a személyes adatok külső feleknek, például határvédelmi ügynökségeknek történő kiadása, és csak korlátozott mértékben tudjuk szabályozni, hogy az adott fél milyen védelmet biztosítson.

A nekünk megadott információkat rendszereinken tároljuk; ezek telephelyünkön vagy egy kijelölt külső félnél találhatók. Engedélyezhetjük továbbá, hogy olyan külső felek is hozzáférjenek az Ön adataihoz, akik az itt olvasható adatvédelmi szabályzatban leírt vagy más, Ön által jóváhagyott célokból járnak el. Az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül is elérhetik és feldolgozhatják (az Európai Gazdasági Térség tagja az Európai Unió, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia; gyakori rövidítése az “EGT”), köztük olyan, az EGT-n kívül dolgozó személyek is, akik nekünk vagy az egyik Partnerünknek vagy képviselőnknek végeznek munkát (ebbe többek között a foglalások teljesítésével és a támogatási szolgáltatásokkal foglalkozó személyek is beletartoznak). Ha az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítják, akkor előírjuk a megfelelő védő intézkedések életbe léptetését.

Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg az adatvédelmi szabályzatunkban meghatározott célok teljesítéséhez szükségünk van rájuk, illetve ameddig a jogszabályok előírják.

Nem őrizzük a személyes adatokat az indokoltan szükségesnél hosszabb ideig: a közöttünk megkötött szerződés teljesítésétől (vagyis a szolgáltatás felhasználásától) számított hat évig annak érdekében, hogy megfeleljünk az adatmegőrzésre vonatkozó jogszabályoknak.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. paragrafusa szerint számviteli dokumentumok esetén az iratmegőrzési idő a pénzügyi év zárását követő nyolc év.

Ha bírósági vagy fegyelmi eljárást kezdeményeznek, akkor a személyes adatokat az eljárás megszűnéséig meg kell őrizni, ideértve az esetleges jogorvoslat időtartamát, azt követően polgári jogi követelések esetén ezeket az adatokat törölni kell, miután a polgári jog szerinti elévülési idő letelt.

Hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik.

VI. Cookie-k és más, nyomon követésre szolgáló eljárások


P-Air Magyarország Kft. weboldalai nem használnak Cookie-kat, képpontokat.

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében a P-Air Magyarország Kft. igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

Ezzel a szoftverrel nem gyűjtünk személyes adatokat.


VII. Az utasok személyes adatainak megosztása

 • Utazási irodákkal vagy olyan más vállalatokkal, amelyeken keresztül Ön P-Air Magyarország Kft. szolgáltatást foglal
 • Számunkra annak érdekében szolgáltatást nyújtó beszállítókkal, akik segítenek üzletmenetünk fenntartásában, valamint szolgáltatásaink és az ügyfélélmény javításában. Személyes adatait megoszthatjuk azokkal a Partnerekkel, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak számunkra olyan desztinációkon, ahol jelen vagyunk. A P-Air Magyarország Kft.-nél rendkívül körültekintően választjuk ki azokat a Partnereket, akik a nevünkben és helyett dolgozzák fel a személyes adatokat, és megköveteljük tőlük, hogy megfeleljenek a személyes adatok védelmére vonatkozó szigorú biztonsági előírásoknak.
 • Hitel- és betétikártya-kibocsátó vállalatokkal: A P-Air Magyarország Kft. megosztja az Ön személyes adatait, többek között a fizetés módjáról és a transzferfoglalásról szóló információkat a foglalás során használt hitelkártyát kibocsátó hitel- vagy betétikártya-előállító vállalattal. Az alábbi adatokat osztjuk meg: nyelvkód, Shopping ID, Customer ID, vásárlás végösszege.
 • Partnereinknél saját adatvédelmi szabályzatok és felhasználási feltételek vannak érvényben, amelyek felett a P-Air Magyarország Kft. semmilyen felügyelettel nem rendelkezik. Noha a P-Air Magyarország Kft. körültekintően választja ki ezeket a partnereket, nem vállal felelősséget a náluk érvényben lévő adatvédelmi szabályzatokért, felhasználási feltételekért, illetve a személyes adatok feldolgozásának ott alkalmazott formájáért. Partnereinkkel kötött szerződésben minden esetben rögzítésre kerül, hogy kötelesek az érvényben lévő adatvédelmi törvényeknek megfelelni.
 • Személyes adatait akkor is megoszthatjuk, ha ezt olyan joghatóság jogszabálya írja elő, amelyik alá a P-Air Magyarország Kft. esetlegesen tartozik. Weboldalunkon olyan külső felek weboldalaira mutató linkeket tehetünk közzé, amelyekre külön adatvédelmi szabályzatok vonatkoznak. Felhívjuk rá a figyelmét, hogy az itt olvasható adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik az ilyen weboldalakra, és a P-Air Magyarország Kft. nem felelős azokért az információkért, amelyeket külső felek ezeken a weboldalon gyűjthetnek.

 

VIII. Az adatvédelmi szabályzat módosításai


Az itt olvasható adatvédelmi szabályzatot időről időre módosíthatjuk. Ez a szabályzat 2018.05.25-től visszavonásig érvényes.

IX. Elérhetőségek


Örömmel várjuk az itt olvasható adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos kérdéseket, megjegyzéseket és kéréseket a következő címen: informationsecurity@plusairsolutions.com

 Kártyás fizetés szolgáltatója: CIB Zrt. -  Elfogadott kártyák: MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron